donderdag 28 september 2017

Tielt-Winge wordt 1 parochie

E.H. Guy De Keersmaecker
Op woensdag 13 september organiseerde de Kerk in Tielt-Winge een informatievergadering over de toekomst van onze kerkgemeenschap. Vandaag zijn er in onze gemeente nog 6 parochies: Sint-Denijs Houwaart, Sint-Joris-Winge, Onze-Lieve-Vrouw Tielt, Sint-Martinus Tielt, Sint-Mattheus Meensel en Sint-Pieter Kiezegem. In de nabije toekomst zullen die samensmelten tot één parochie, zo vertelde ons Werner Van Laer van het Vicariaat Vlaams-Brabant.


Veel belangrijker dan de structurele en organisatorische samenvoeging van de zes parochies is de wijze waarop we ons christen-zijn willen vorm geven en de vraag hoe we een vitale geloofsgemeenschap kunnen zijn. Daarover gaf Guy De Keersmaecker, vicariaal verantwoordelijke voor de pastoraal enkele aanzetten.

Naar de rand van de samenleving
Er zullen veranderingen nodig zijn. Mgr. Lemmens, onze betreurde hulpbisschop, spreekt in zijn boekje “De kracht van het Evangelie” over ‘verweidingen’, met de schapen en herders van weide veranderen. Andere graslanden opzoeken omdat onze omgeving veranderd is. Velen mensen in onze parochie zijn geboren in een tijd dat christendom vanzelfsprekend was in de samenleving of erna in een periode dat de verandering is ingezet en dat niet meer zo was. Vandaag wordt niemand nog als christen geboren. Als je christen wil zijn in de huidige tijd is dat een bewuste keuze. We leven in een tijd van verandering waarvan iedereen weet wat het verleden was, maar waarvan de toekomst nog een beetje flou is.

Paus Franciscus trok in een lange brief “De vreugde van het Evangelie” een aantal krijtlijnen van de manier waarop we het Evangelie vandaag kunnen uitdragen. Zo roept hij de christenen op om naar de mensen toe te gaan die zich bevinden aan de grenzen van onze samenleving:  de armen en uitgeslotenen. Het hart van de evangelisatie moet dus het dienstwerk zijn aan de armen en nederigen, aan de kleinen en kwetsbaren. Mgr. Lemmens vraagt in “De Kracht van het Evangelie” om in onze parochies ruimte te maken voor de daklozen, zieken, vreemdelingen, gevangenen, kwetsbare kinderen, de eenzamen, de bejaarden. Zelf naar hen op zoek gaan, naar de rand van de samenleving (periferie) omdat zij het vlees van Christus zijn.

Een andere vraag die we ons als parochiegemeenschap moeten stellen is hoe we het geloof vandaag bij de mensen kunnen brengen. In onze multireligieuze en multiculturele samenleving zullen er steeds meer mensen opduiken die als volwassene, willen gedoopt worden, zei Guy De Keersmaecker, die als pastoor in Mechelen daarmee al herhaaldelijke geconfronteerd werd. Hebben we hier in Tielt-Winge een geloofsgemeenschap die deze mensen kunnen opvangen en onthalen, vroeg hij aan de aanwezigen op de infovergadering.
Ten derde stelde Guy De Keersmaecker dat we nood hebben aan een kwaliteitsvolle vierende gemeenschap op zondag met een mooi en verzorgde liturgie, goede zang en een verzorgde woorddienst.

Herders gezocht
Om dit alles te bereiken zullen we de krachten in onze parochie moeten bundelen. Daarvoor hebben we mensen nodig die herder willen zijn. Herders zijn niet alleen de priesters, diakens en pastorale werkers. Het zijn in de toekomstige parochie Tielt-Winge de gelovigenzelf die een herderlijke taak zullen moeten opnemen. Herders zijn op de eerste plaats mensen die anderen kunnen begeesteren, enthousiasme kunnen opwekken en mensen willen ondersteunen.

We zullen een zoneploeg moeten samenstellen aan wie de pastorale zorg wordt toevertrouwd.

Die zal bestaan uit de pastoor of de moderator en als medepastoors benoemde priesters, de diaken en de zonale verantwoordelijken voor een pastoraal werkveld.
We onderscheiden 4 werkvelden:
-          Catechese & geloofsverkondiging: uitdiepen van het geloof bij de huidige geloofsgemeenschap
-          Dienstwerk van de Kerk (diaconie) (armenzorg, ziekenzorg, opvang van vluchtelingen, bejaardenzorg, eenzaamheid,…)
-          Evangelisatie: uitdragen van de Blijde Boodschap aan mensen die nog nooit van de Heer gehoord hebben of Hem niet kennen.
-          Tijdelijke: de gebouwen en de centen van de Kerk. Wat doen we ermee en waarvoor gebruiken we ze?

Dhr. Leo Van Garsse
Op de vergadering werd dus een open oproep gelanceerd aan allen om zich bij dit nieuwe project aan te sluiten. De toekomst van onze Kerk in Tielt-Winge zal afhangen van de lokale gelovige gemeenschap. Zij zal haar voortbestaan mee moeten bepalen. Samen met de diaken en de meewerkende priesters zal Leo Van Garsse van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen ons hierin begeleiden.

Samen sterk
Alle structuren, centen en stenen waarover de Kerk beschikt zijn geen doel op zich. Ze bestaan alleen in dienst van de gemeenschap. Om die structuren te vereenvoudigen zal er op korte termijn gewerkt worden aan een fusie van de zes bestaande parochies tot één parochie. Dat betekent niet dat de zes bestaande kernen verdwijnen. Het gaat om een nieuwe parochie met verschillende kerken. Wel is het zo dat er in elke gemeente van ons land nagedacht wordt over de toekomst van de kerkgebouwen. Sommige kerken zullen volledig bestemd blijven voor de eredienst. Andere kerken zullen een nevenbestemming krijgen: een deel van het gebouw blijft voorbehouden voor de eredienst, een andere deel krijgt een nieuwe functie. Tenslotte kan men kerken ook herbestemmen, bijvoorbeeld als museumsite.

Daarmee gepaard gaande zullen de 6 huidige kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur samensmelten tot één kerkfabriek. Een kerkfabriek is een openbaar bestuur dat instaat voor de kerkgebouwen en de pastorieën.

Werner Van Laer en Ria Merckx
Ook de Vereniging Parochiale Werken die nog zes afdelingen telt inTielt-Winge, wordt dan één grote onderafdeling van de VPW Dekenaat Diest en zal ten dienste staan van de 6 kernen in onze eengemaakte parochie. De samenvoeging van de kerkfabrieken en de VPW-afdelingen zal worden begeleid door mevr. Ria Merckx. In elke  van de 6 kernen in de eengemaakte parochie blijven we rekenen op toegewijde mensen die de kerken openhouden, die de liturgie ondersteunen, catechese willen geven en het dienstwerk mee opbouwen. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat we samen sterker zijn, zo besloot Werner Van Laer.


Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.