woensdag 28 februari 2024

Samen kijken naar The Chosen

Graag nodigen we u uit om naar de serie 'The Chosen' te kijken. We komen samen in de pastorie. Bij een drankje en een koekje, kijken we naar een aflevering en wisselen we daarna onze indrukken uit.The Chosen is dé serie over het leven van Jezus. De indrukwekkende Amerikaanse serie is inmiddels wereldwijd in 156 landen te zien en door miljoenen mensen bekeken. 

Filmisch

De serie is filmisch gemaakt en werd bedacht door regisseur Dallas Jenkins. De makers wilden een serie van hoge kwaliteit maken die laat zien hoe Jezus het leven van de mensen om hem heen veranderd. De crowdfundactie in 2019, om de totstandkoming van deze serie mogelijk te maken, was een daverend succes. 

'Hoe Jezus mensen veranderde'

Arjan Lock, directeur van de Nederlandse omroep EO, vertelt: "Het mooie van The Chosen is dat Jezus langszij komt in de verhalen. De personages rond Jezus staan centraal en we zien hoe Jezus mensen heeft veranderd. Deze insteek geeft de kijker de ruimte de vraag te stellen wat de relevantie van Jezus voor het leven van alledag is."

Jezus en Zijn volgelingen

Jezus met zijn leerlingen op pad in 'The Chosen'
De serie volgt het leven van Jezus (gespeeld door Jonathan Roumie) en zijn volgelingen tijdens hun dagelijks bezigheden. Je ziet gewone mensen met banen en gezinnen, met conflicten en met financiële problemen. Elk karakter heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen strijd. Zo worstelt Maria Magdalena (Elizabeth Tabish) met bezetenheid, Simon met belastinggeld en Mattheüs met het dilemma of hij voor de Romeinen moet gaan werken óf toch Jezus moet gaan volgen. Thomas is ongelovig en geïntrigeerd. Nicodemus heeft een onverzadigbare honger naar kennis en een oprecht verlangen om de waarheid over de Messias te weten. 

Historische context

The Chosen laat de historische context zien en geeft zo een idee hoe het leven van en met Jezus is geweest. De serie blijft in de verhaallijn trouw aan de evangeliën, maar bevat ook verhaallijnen en personages die niet in de Bijbel voorkomen. Kijkers worden aan het eind van iedere aflevering uitgenodigd om zelf de oorspronkelijke verhalen in de Bijbel terug te lezen.

Eerste aflevering op woensdag 6 maart om 19u30 in de pastorie van Tielt-Winge, Sint-Annastraat 17. Van harte welkom!

zaterdag 27 januari 2024

Openbare verhuring van het jachtrecht op gronden van de Kerkfabriek Sint-Donatus


Kerkraad Sint-Donatus Tielt-Winge Kerkfabriek.Donatus@gmail.com
Sint-Annastraat 17 - 3390 Tielt-Winge - ondernemingsnummer 0211.374.876
Voorzitter: René De Keyzer (dekeyzer.rene@gmail.com)
Penningmeester: Guy Bruyninckx (guy.bruyninckx@telenet.be)
Secretaris: Maarten Cannaerts (maarten.cannaerts@gmail.com)

COMMUNICATIE
Openbare verhuring van het jachtrecht op gronden van de Kerkfabriek Sint-Donatus.
Overwegende dat op de gronden van de Kerkfabriek die verpacht worden in het kader van de landpacht, de laatste jaren geen verhuring van het jachtrecht gebeurd is, ofschoon deze mogelijkheid voorzien werd;
Overwegende het feit dat de Kerkfabriek als een goede huisvader over haar patrimonium wil waken;
Overwegende dat een correcte uitoefening van het jachtbeheer verenigbaar is met respect voor fauna en flora;
Gelet op artikel 34 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van 4 januari 2024 van de kerkraad waarbij het dossier werd goedgekeurd plus het bestek en de procedure werden vastgesteld;
Om al die redenen wordt onderhavig document opgesteld en publiekelijk aan de drie voor de eredienst nog gebruikte kerken, aan de Roeselbergkapel, aan de pastorie en in Kerk & Leven meegedeeld;
Besluit:
Artikel 1. Er zullen twee loten grond verhuurd worden in het kader van het jachtrecht; in totaal betreft het 60,11 hectare. Lot 1: 36,890 hectare; lot 2: 23,33 hectare.
Artikel 2. De samenstelling van deze loten kan men raadplegen in het bestek dat kan opgevraagd worden bij de Kerkfabriek Sint-Donatus. Telkens worden de grootte, de kadastrale nummering, het Capakey-nummer en de WBE vermeld onder wiens ressort het perceel theoretisch ligt.
Artikel 3. De biedingen moeten minstens 7,5 euro jaarlijks per hectare bedragen. Boven de pachtprijs zal de pachter eenmalig 25 procent van de jaarlijkse pachtprijs moeten betalen voor de dekking der kosten.
Artikel 4. De geschreven biedingen gericht aan de KF Sint-Donatus (Sint-Annastraat 17 te 3390 Tielt-Winge) met op de omslag ” Aanbesteding voor het jachtrecht” moeten toekomen onder gesloten en bij ter post aangetekende zending, of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan diaken Luc Claeys (Sint-Annastraat 17 te 3390 Tielt-Winge) of aan René De Keyzer, voorzitter kerkfabriek (Heuvelstraat 34 te 3390 Tielt-Winge).
Artikel 5. De geschreven biedingen moeten uiterlijk op 7 maart 2024 om 18 uur in het bezit vande Kerkfabriek zijn.
Artikel 6. Er bestaat dus ook de mogelijkheid van openbaar bod tijdens de openbare zitting.
Artikel 7. De openbare zitting voor het openbaar bod en voor de opening en voorlezing van de geschreven biedingen zal plaats hebben op 7 maart 2024 om 19u30 in de vergaderzaal op het gelijkvloers van de pastorie, Sint-Annastraat 17.
Artikel 8. Voor de verdere bepalingen der verhuring kan dus het bestek geraadpleegd worden


 

maandag 22 januari 2024

Jaaroverzicht 2023

Wat leeft er in een parochie? Zijn het alleen maar vieringen op zondag of gebeurt er meer? Een heel jaar in een klein kwartier. Beleef het met ons mee!


maandag 15 januari 2024

Open avond in de pastorie

De geplande bijeenkomst van de Open Avond wordt wegens de gevreesde weersomstandigheden uitgesteld tot woensdag 17 april e.k.