donderdag 27 juni 2024

Samana Meensel naar Scherpenheuvel

Op de drempel van de zomervakantie trokken 26 leden van Samana Meensel op bedevaart bij Maria. De mis in de basiliek werd voorgegaan door pater Eric Schaefer, van de abdij van Averbode, Leon Van Rompaey, de oud-pastoor van Scherpenheuvel en geassisteerd door diaken Luc Claeys, de bedienaar van de eredienst in Tielt-Winge.

Vlnr E.H. Leon Van Rompaey,
pater Eric Schaefer o.praem., diaken Luc Claeys
Het Evangelieverhaal verhaalde over de goede vruchten die we dienen na te streven. Daarover zei diaken Luc, die de preek verzorgde, het volgende: 

"In het christelijk perspectief staan de "goede vruchten" symbool voor onze goede daden en onze levenshouding die voortkomen uit ons geloof in Jezus Christus. Het idee is dat, net zoals een gezonde boom goede vruchten voortbrengt, een christen die verbonden is met God en Jezus Christus, goed fruit zal voortbrengen in de vorm van goede daden en een godvruchtig leven.

Een beschrijving van de "goede vruchten" vinden we in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten


5:22-23, waar Paulus de vrucht van de Geest beschrijft:

Vruchten van de Heilige Geest

De vrucht van de Geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Deze negen eigenschappen worden gezien als het resultaat van de werking van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Ze weerspiegelen de natuur van God en tonen hoe Jezus Christus in ons leeft.

Nog meer vruchten

Naast de vrucht van de Geest, vinden we in de Bijbel nog andere voorbeelden van "goede vruchten" die gelovigen geacht worden voort te brengen:

Liefde: Dit is de kern van alle christelijke deugden en omvat liefde voor God, naasten en zelfs vijanden. 

Goede werken: Dit omvat daden van barmhartigheid, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan anderen. 

Geloof: Dit is vertrouwen in God en zijn beloften, wat zich uit in gehoorzaamheid en trouw. 

Gebed: Dit is een regelmatige communicatie met God, waarin we Hem danken, prijzen, en onze behoeften en zorgen uiten. 

Dankbaarheid: Dit is een houding van waardering voor alles wat God ons heeft gegeven. 


Vruchtbaar leven

Al deze goede vruchten kunnen we herkennen in het leven van Maria, de moeder van God, en daarom is het ook zinvol om als gelovige of als christelijk geïnspireerde beweging zoals Samana naar een bedevaartsoord te komen en ons te spiegelen aan het leven van deze heilige vrouw en haar te vragen om voor te bidden bij de Heer opdat ook ons leven deugdzaam en vruchtbaar zou zijn."

Een Vlaamse bedevaart heeft ook altijd een bourgondisch karakter en dus trokken de bedevaarders na de groepsfoto naar de 'Leeuw Van Vlaanderen' voor een hapje en een drankje.

woensdag 26 juni 2024

Ziekenzalving in campus Dommelhof

(c) Renata Vanden Panhuyzen
Eenmaal per maand vieren we eucharistie in het Woonzorgcentrum Campus Dommelhof te Sint-Joris-Winge. Elke keer komen meer bewoners er naar toe om te bidden en te zingen. Er is zelfs een heus zangkoortje opgericht dat de liederen repeteert en luidop meezingt. Ook familieleden van bewoners en parochianen zelf zijn er erg welkom.

We kiezen voor de liturgie van de dag maar toch baadt de viering altijd in de sfeer van liturgische tijd. In de maand maart bevonden we ons in de veertigdagentijd, in april vierden we Pasen, in mei stond Maria centraal en in juni hebben we de ziekenzalving toegediend.

(c) Renata Vanden Panhuyzen
"Het sacrament van de ziekenzalving, zo legde pater Augustinus die voorging in de mis uit, is allang niet meer het sacrament van de stervenden; integendeel de zalving wil troost en kracht bieden aan eenieder die verzwakt is door ziekte en ouderdom en is een teken van Gods liefdevolle nabijheid." De zalving kan ook meer dan één keer toegediend worden.

Voor de eigenlijke zalving was er een gebed met handoplegging. Daarna zalfde de priester het voorhoofd en de handen van elke gelovige die het sacrament wou ontvangen met de woorden "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting geven."

En wat me toen opviel, was de glimlach die bij velen op het gelaat verscheen toen ze de zalving hadden gekregen, een vreugde als onmiddellijk geschenk van de Heer.

In de mis zongen we ook een passend lied."Refrein: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,trooster voor groot en klein, zo lief als God.Zieken omarmen,hun tranen verstaan,met hen de kruisweg ten einde toe gaan.Refr: Mens voor de mensen zijn.............." - ZJ 509

Veel dank aan allen, de medewerkers van Dommelhof en de vrijwilligers van het Woonzorgcentrum en de parochie die deze mooie viering mogelijk maakten.Luc Claeys, diaken

dinsdag 18 juni 2024

Inschrijvingen eerste communie en vormsel

Nu het pastorale jaar afgesloten wordt en de vakantie wenkt is het een goed idee om al eens een blik vooruit te werpen. Gezinnen die in 2025 een kandidaat hebben voor de eerste communie of een zoon/dochter die het sacrament van het vormsel willen ontvangen, kunnen hun kinderen nu al inschrijven. Zo hebben de verantwoordelijken van de parochie al een idee van het aantal kinderen en kunnen ze de catechese beter plannen.

De parochie is ook steeds meer op zoek naar ouders of andere familieleden/ vrienden die zich willen engageren om een taak op te nemen in de geloofsverdieping van de jongeren. Christelijke opvoeding is niet alleen de taak van de pastoor, de diaken of een catechist. Vanuit ons doopsel worden we daar allemaal tot opgeroepen.

Eerste communie

In onze parochie zijn er drie dagen gepland voor het vieren van de eerste communie, al hangt de definitieve vastlegging van die data ook wel af van het aantal inschrijvingen.

- Groep Houwaart: 1 mei 2025
- In Sint-Joris-Winge: Hemelvaartdag 29 mei 2025
- In O.L.V. Tielt: 3de zondag in mei 18 mei 2025 


Priester Paul en diaken Luc
in de eerste communieviering te Tielt
De catecheses in voorbereiding van de eerste communie worden in principe gegeven door de ouders zelf en ze zijn gekoppeld aan de zondagsvieringen.

De ouders worden hierin begeleid door de contactpersoon voor de catechese mevrouw Annie Laeremans en diaken Luc Claeys. We maken daarbij gebruik van het boekje "Wat een geluk" - Op weg naar de eerste communie", uitgegeven door het Vlaams Bijbelgenootschap

Wie zijn kinderen wenst inte schrijven voor de eerste communie, surft naar het tabblad eerste communie op onze website.


Vormsel

Voor het vormsel zijn er 2 data gepland:

Vormselviering in O.L.V.-Tielt: zondag 4 mei 2025 (3de paaszondag) om 10:00 uur.
Vormselviering in Sint-Joris-Winge: zondag 25 mei 2025 om 10:00 uur (zondag voor Hemelvaart).
Elke jongere die wenst aan te sluiten bij de vormselcatechese in onze parochie, kan kiezen voor de groep in Tielt of voor de groep in Sint-Joris-Winge door de keuze van de kerk aan te duiden in het inschrijvingsformulier.

De voorbereiding voor de catechese bestaat uit een 7-tal bijeenkomsten, vieringen en andere activiteiten zoals Missiodag, sterzingen, inzet voor de 11.11.11-actie of andere goede doelen.

Iedereen is welkom, ook kinderen die nog niet gedoopt zijn of hun eerste communie niet gedaan hebben. Deze jongeren zullen dan voorbereid worden op het doopsel en gedoopt worden met Pasen. Hun eerste communie ontvangen ze in de vormselviering.

Groep Tielt
Catechisten van de parochies in Tielt: Gert Van den Dries
Romana Wauters en Annie Laeremans. Ouders die een engagement willen opnemen en willen helpen in de catechese, kunnen zich aanmelden via het inschrijvingsformulier.
De catechesemomenten in Tielt gaan door op zaterdagvoormiddag.

Groep Sint-Joris-Winge
Voor de groep uit Sint-Joris-Winge zijn we op zoek naar catechisten die  de vormelingen willen begeleiden.  Ouders die een engagement willen opnemen, kunnen zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. De catechesemomenten in Sint-Joris-Winge gaan door op vrijdagavond.

Verantwoordelijke voor de catechese in onze parochie: 
Annie Laeremans, tel. 0475/89.54.57

Je kunt je dochter of zoon al inschrijven op het tabblad vormselcatechese van onze website.


INFORMATIEVERGADERINGEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL:

De informatievergadering voor de eerste communie gaat door op dinsdag 10 september om 20:00 in de kerk van Sint-Joris-Winge.

De informatievergadering voor de vormselcatechese vind plaats in de kerk O.L.V. Tielt op donderdag 12 september, eveneens om 20:00 uur.


woensdag 12 juni 2024

Nieuw beeldje voor kapel in Lovenjoel

Op een zonnige dag, Pinkstermaandag 20 mei, woonden zo’n 150 bedevaarders uit de hele omgeving de bijzondere viering bij aan de kapel van Sint-Ermelindis in Lovenjoel.

Kunstenaar uit Meensel-Kiezgem

Louis Pittomvils maakte het nieuwe beeldje
voor de kapel (c) Marie-Lou Verhoeven

De viering had inderdaad een bijzondere betekenis. In juli vorig jaar werd het vertrouwde beeld uit de kapel gestolen. Maar er werd niet stil gezeten en een nieuw beeld werd gebeiteld.Het nieuwe eikenhouten beeld werd gemaakt door Louis Pittomvils uit Meensel-Kiezegem, naar voorbeeld van het beeld dat bewaard wordt in de Sint-Lambertuskerk van Lovenjoel. Een kunstwerkje waarop we fier mogen zijn!

Abt Averbode zegent nieuwe beeld

De zegening van het nieuwe beeld werd weken op

Sint-Ermelindisbeeld
(c) Marie-Lou Verhoeven

voorhand aangekondigd. De plechtigheid zou gebeuren tijdens de jaarlijkse bedevaartsmis op Pinkstermaandag. Als intredelied zongen we, muzikaal ondersteund door CoBrass, en af en toe ook door de vogels in de bomen, het nieuwe Ermelindislied, geschreven en gecomponeerd door Eric Boeckx. Na de voorbede werd het nieuwe Ermelindisbeeld gezegend door abt Marc Fierens van Averbode.

Ermelindis vereerd in Lovenjoel

Stefaan Callebaut (l) en Abt Marc Fierens o.praem
(c) Marie-Lou Verhoeven

Omdat de paters Norbertijnen doorheen de geschiedenis, al van in 1236 in Meldert, in Lovenjoel en in heel België en ook ver daarbuiten, zich steeds sterk hebben ingezet voor de verspreiding van de verering van onze patroonheilige, werd de abt van Averbode gevraagd samen met, Stefaan Callebaut, de pastoor van pastorale zone Bierbeek, voor te gaan bij deze bijzondere gelegenheid en het nieuwe beeld te zegenen.

De Ermelindiskapel staat verscholen in een bosje tussen Boutersem en Lovenjoel
(c) Marie-Lou Verhoeven

Na een dankwoordje aan allen die deze viering mogelijk maakten, na de zegening van de bron, na de verering van de relikwie en een lekker Ermelindisgebakje bij een drankje, kon onder een blauwe hemel en een stralende zon, nog gezellig nagepraat worden om deze parochiale hoogdag waardig af te sluiten.

De Ermelindiswerkgroep dankt van harte alle aanwezigen en allen die deze viering mogelijk maakten.


Jos Dewinter Lovenjoel 

maandag 10 juni 2024

Priesterwijding stagiair broeder SassouMissionaris uit Togo

Iedereen herinnert zich vast en ze-ker nog Broeder Venceslas Sassou Kpadé uit het West-Afrikaase land Togo die een jaar stage liep in onze parochie in voorberei-ding van zijn wijding tot transeunt diaken. Broeder Sassou integreerde zich heel snel in onze gemeenschap en wist gauw jong en oud voor zich te winnen.

Stage in Tielt-Winge

Na zijn stage reisde hij voor een vakantie naar zijn thuisland en nam Maarten Cannaerts en Luce De Bae-re, twee medewerkers van onze parochie uit Meensel-Kiezegem met zich mee. Op een Open avond heb-ben ze daar heel boeiend over verteld.

Diaken in Heverlee

Na zijn stage in onze parochie en zijn wijding werd Sassou ingezet in de parochiefederatie van Heverlee, waar hij de eerste communie -en vormselcatechese mee begeleidde. Binnenkort wordt Sassou's droom waarheid.

Priesterwijding

Op zaterdag 22 juni aanstaande zal Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbis-schop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, broeder Sassou Venceslas Kpade osa de priesterwijding toedienen in een viering om 11.00 u. in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Troost, Pakenstraat 63, Heverlee.

De paters augustijnen nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en de komende tijd ook voor broeder Sassou te bidden. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd op de receptie om de wijdeling te feliciteren in de zaal van Pakenhof (naast de kerk).

Eerste mis

Eén dag na de wijding, op zondag 23 juni, is er de eerste mis van de nieuwe wijdeling om 10.00 u. U bent ook van harte uitgenodigd. Na het zendingswoord zal de nieu-we priester handoplegging en zegen geven aan iedereen die dat wil.

Tielt-Winge

Broeder Sassou beloofde ons om ook in de parochie Tielt-Winge en in de kerken waarin hij heeft mee-gewerkt de mis op te dragen. We kijken er met z'n allen al naar uit. Maar als het enigszins mogelijk is, schrijf je dan toch maar in voor de receptie en de maatijd en ga ook naar zijn priesterwijding. Dat wordt vast en zeker een feest!

Luc Claeys