zaterdag 27 januari 2024

Openbare verhuring van het jachtrecht op gronden van de Kerkfabriek Sint-Donatus


Kerkraad Sint-Donatus Tielt-Winge Kerkfabriek.Donatus@gmail.com
Sint-Annastraat 17 - 3390 Tielt-Winge - ondernemingsnummer 0211.374.876
Voorzitter: René De Keyzer (dekeyzer.rene@gmail.com)
Penningmeester: Guy Bruyninckx (guy.bruyninckx@telenet.be)
Secretaris: Maarten Cannaerts (maarten.cannaerts@gmail.com)

COMMUNICATIE
Openbare verhuring van het jachtrecht op gronden van de Kerkfabriek Sint-Donatus.
Overwegende dat op de gronden van de Kerkfabriek die verpacht worden in het kader van de landpacht, de laatste jaren geen verhuring van het jachtrecht gebeurd is, ofschoon deze mogelijkheid voorzien werd;
Overwegende het feit dat de Kerkfabriek als een goede huisvader over haar patrimonium wil waken;
Overwegende dat een correcte uitoefening van het jachtbeheer verenigbaar is met respect voor fauna en flora;
Gelet op artikel 34 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van 4 januari 2024 van de kerkraad waarbij het dossier werd goedgekeurd plus het bestek en de procedure werden vastgesteld;
Om al die redenen wordt onderhavig document opgesteld en publiekelijk aan de drie voor de eredienst nog gebruikte kerken, aan de Roeselbergkapel, aan de pastorie en in Kerk & Leven meegedeeld;
Besluit:
Artikel 1. Er zullen twee loten grond verhuurd worden in het kader van het jachtrecht; in totaal betreft het 60,11 hectare. Lot 1: 36,890 hectare; lot 2: 23,33 hectare.
Artikel 2. De samenstelling van deze loten kan men raadplegen in het bestek dat kan opgevraagd worden bij de Kerkfabriek Sint-Donatus. Telkens worden de grootte, de kadastrale nummering, het Capakey-nummer en de WBE vermeld onder wiens ressort het perceel theoretisch ligt.
Artikel 3. De biedingen moeten minstens 7,5 euro jaarlijks per hectare bedragen. Boven de pachtprijs zal de pachter eenmalig 25 procent van de jaarlijkse pachtprijs moeten betalen voor de dekking der kosten.
Artikel 4. De geschreven biedingen gericht aan de KF Sint-Donatus (Sint-Annastraat 17 te 3390 Tielt-Winge) met op de omslag ” Aanbesteding voor het jachtrecht” moeten toekomen onder gesloten en bij ter post aangetekende zending, of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan diaken Luc Claeys (Sint-Annastraat 17 te 3390 Tielt-Winge) of aan René De Keyzer, voorzitter kerkfabriek (Heuvelstraat 34 te 3390 Tielt-Winge).
Artikel 5. De geschreven biedingen moeten uiterlijk op 7 maart 2024 om 18 uur in het bezit vande Kerkfabriek zijn.
Artikel 6. Er bestaat dus ook de mogelijkheid van openbaar bod tijdens de openbare zitting.
Artikel 7. De openbare zitting voor het openbaar bod en voor de opening en voorlezing van de geschreven biedingen zal plaats hebben op 7 maart 2024 om 19u30 in de vergaderzaal op het gelijkvloers van de pastorie, Sint-Annastraat 17.
Artikel 8. Voor de verdere bepalingen der verhuring kan dus het bestek geraadpleegd worden


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.