vrijdag 1 mei 2020

Thuiskerken en kapelletjes

Bij het ter perse gaan van het nummer 18 (29 april) van Kerk & Leven- waarin dit artikel verscheen - zijn eucharistievieringen in kerkgebouwen nog niet toegelaten tot en met zondag 3 mei. Ondertussen is deze datum alweer opgeschoven naar zeker 17 mei. de vieringen op radio en tv en de missen die via het internet worden uitgezonden, maar de betrokkenheid is niet dezelfde als in een kerkgebouw.

De vraag rijst hoe we ons geloof dan wel kunnen beleven. Er zijn natuurlijk

Er zijn nog andere mogelijkheden en daarvoor kunnen we teruggrijpen naar de wijze waarop de eerste christenen samenkwamen. In de eerste drie eeuwen van onze tijdrekening bestonden immers nog geen kerkgebouwen. De eerste christenen vierden eucharistie in privé-huizen of op de graven van martelaren.

Je kunt dus van je eigen woning op zondag een huiskerk maken. Wellicht heb je thuis wel een hoekje waar je een kaars kunt aansteken en een kruisbeeld kunt zetten. Leg een passend tafelkleedje en zoek een boeket veldbloemen bij elkaar om het kruisbeeld te eren. Een kleine Bijbel, gebedenboek of volksmissaal kan helpen om tot gebed te komen. Een Mariabeeld aan de zijkant van je thuisaltaar vervolledigt je bidhoekje.

Samen met de gezinsleden zijn we nu klaar voor de huisliturgie. Ben je thuis alleen, dan kan je eventueel iemand via Skype of Messenger in een videotelefoongesprek uitnodigen om samen te bidden.

Volgende zondag zou je volgend schema kunnen hanteren:

Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Amen

Openingsgebed: Goede God, Jezus heeft ons gezegd: ‘waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’. Moge Hij nu ook in ons midden zijn, ook al zijn wij ruimtelijk van elkaar gescheiden. Vandaag vieren wij de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, het nieuwe leven, dat de dood heeft overwonnen. Wij bidden met Hem die in de eenheid van de Heilige Geest met U leeft en heerst in alle eeuwigheid. Amen.

Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 10,1-10. (zie verder in dit nummer.

- Praat met elkaar over dit evangelie en vertel aan elkaar wat u getroffen heeft in di stukje evangelie.
- Wie is voor u een goeder herder?
 - Voor welke schapen kunnen wij zorgen?
- Wie zijn de rovers  en dieven die ons bedreigen en hoe kunnen we ze afhouden?
- Hoe kunnen we Jezus navolgen als goede herder?

Zing een gepast lied. Voor deze zondag:

Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer

Refrein: Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer,
Aan niets ontbreekt het mij;
ik vrees nu geen gevaren meer,
Gij staat mij altijd bij.

In groene beemden voert Gij mij,
waar Gij mij rusten doet.
Aan frisse wateren laaft Gij mij,
verkwikkend mijn gemoed.

Langs veilige paden leidt Gij mij,
omwille van Uw Naam.
Langs donkere krochten ga ik vrij,
Gerust want wij zijn saam.

Bid samen een Onze Vader en Weesgegroet

Slotgebed: We bidden het gebed voor roepingenzondag van bisschop Lode Aerts (zie elders in dit nummer)

Zegen
U kunt elkaar om de beurt zegenen en daarbij de naam noemen van de ander(en): NN, God houdt van jou/jullie, Hij zegent je/jullie en Hij begeleidt je/jullie ieder moment in je leven. Wanneer één de zegen uitspreekt, kunnen alle namen worden genoemd: NN, God houdt van ons, Hij zegent ons en Hij begeleidt ons altijd.

Mariakapelletjes
Naar de kerk kunnen we niet gaan en veel van onze kerkgebouwen zijn omwille van veiligheidsredenen gesloten, maar de talrijke kapelletjes langs onze wegen in Tielt-Winge zijn altijd open. Heb je zo een kapelletje in je buurt, dan kan je die in de meimaand met bloemen tooien. Bij goed weer kan je de korte dienst met je huisgenoten ook bij zo een kapelletje bidden. Of je kan samen een rozenkrans bidden en een Marialied zingen. Vermijd wel om samen te komen met anderen want samenscholingen zijn niet toegelaten.

Heb je zelf een thuisliturgie gehouden of een kapelletje versierd en erbij gebeden, stuur ons dan zeker een foto op! (parochiebladtieltwinge@gmail.com)

Luc Claeys en Bernadette Craeninckx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.