donderdag 27 juni 2024

Samana Meensel naar Scherpenheuvel

Op de drempel van de zomervakantie trokken 26 leden van Samana Meensel op bedevaart bij Maria. De mis in de basiliek werd voorgegaan door pater Eric Schaefer, van de abdij van Averbode, Leon Van Rompaey, de oud-pastoor van Scherpenheuvel en geassisteerd door diaken Luc Claeys, de bedienaar van de eredienst in Tielt-Winge.

Vlnr E.H. Leon Van Rompaey,
pater Eric Schaefer o.praem., diaken Luc Claeys
Het Evangelieverhaal verhaalde over de goede vruchten die we dienen na te streven. Daarover zei diaken Luc, die de preek verzorgde, het volgende: 

"In het christelijk perspectief staan de "goede vruchten" symbool voor onze goede daden en onze levenshouding die voortkomen uit ons geloof in Jezus Christus. Het idee is dat, net zoals een gezonde boom goede vruchten voortbrengt, een christen die verbonden is met God en Jezus Christus, goed fruit zal voortbrengen in de vorm van goede daden en een godvruchtig leven.

Een beschrijving van de "goede vruchten" vinden we in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten


5:22-23, waar Paulus de vrucht van de Geest beschrijft:

Vruchten van de Heilige Geest

De vrucht van de Geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Deze negen eigenschappen worden gezien als het resultaat van de werking van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Ze weerspiegelen de natuur van God en tonen hoe Jezus Christus in ons leeft.

Nog meer vruchten

Naast de vrucht van de Geest, vinden we in de Bijbel nog andere voorbeelden van "goede vruchten" die gelovigen geacht worden voort te brengen:

Liefde: Dit is de kern van alle christelijke deugden en omvat liefde voor God, naasten en zelfs vijanden. 

Goede werken: Dit omvat daden van barmhartigheid, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan anderen. 

Geloof: Dit is vertrouwen in God en zijn beloften, wat zich uit in gehoorzaamheid en trouw. 

Gebed: Dit is een regelmatige communicatie met God, waarin we Hem danken, prijzen, en onze behoeften en zorgen uiten. 

Dankbaarheid: Dit is een houding van waardering voor alles wat God ons heeft gegeven. 


Vruchtbaar leven

Al deze goede vruchten kunnen we herkennen in het leven van Maria, de moeder van God, en daarom is het ook zinvol om als gelovige of als christelijk geïnspireerde beweging zoals Samana naar een bedevaartsoord te komen en ons te spiegelen aan het leven van deze heilige vrouw en haar te vragen om voor te bidden bij de Heer opdat ook ons leven deugdzaam en vruchtbaar zou zijn."

Een Vlaamse bedevaart heeft ook altijd een bourgondisch karakter en dus trokken de bedevaarders na de groepsfoto naar de 'Leeuw Van Vlaanderen' voor een hapje en een drankje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.